Köpvillkor

1. Dessa köpvillkor ("Köpvillkoren") gäller när du som privatperson gör ett köp från www.momtomom.se (nedan kallat ”momtomom” eller ”vi”). Organisationsnummer är 559405-0089. När du handlar på Webbplatsen ingås ett avtal mellan dig och momtomom.se. Om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad ”kunden” eller ”du”) och momtomom.

KÖPVILLKOR

Beställning och orderbekräftelse

Då vi tagit emot din beställning får du en orderbekräftelse från oss till din e-postadress. I bekräftelsen finner du uppgifter om produkter, priser, betalsätt och leveransadress. Kontrollera att din orderbekräftelse stämmer. Om något är fel i beställningen kontakta vår kundtjänst omgående på info@momtomom.se. Om en vara i din order tagit slut i lager kontaktar vi dig snarast via e-post. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få beställa från oss.

Leveranser

Ordrar som kommer in före kl 12.00 skickas normalt samma dag eller dagen därpå. Normal leveranstid är 2-4 arbetsdagar. Observera dock att det i enstaka fall kan dröja längre (under tex reaperioder) och vi reserverar oss för upp till 10 dagars leveranstid. Vi ansvarar inte för skada till följd av att leveranstiderna överskrids men du har däremot rätt att ångra ditt köp vid utökad leveranstid.

Om varan skadas eller kommer bort under transporten är momtomom.se betalningsansvarig. Har du fått en skadad eller trasig vara så måste detta meddelas inom 14 dagar.

För att få handla hos momtomom.se krävs att:

· du inte försöker utöva bedrägeri eller i övrigt agera med uppsåt att bryta mot gällande lagar;

· du inte försöker vilseleda oss avseende din identitet eller felaktigt utger dig för att vara konsument för att få handla hos oss;

· du inte utövar otillbörlig påtryckning eller är hotfull mot vår personal i samband med köp och returer eller vid kontakt med vår kundtjänst, och

· du har en intention att behålla de produkter som du beställer. Att du ska ha en intention att behålla de produkter som du beställer hindrar dig aldrig från att i efterhand ångra dig. Du har alltid rätt till din lagstadgade ångerrätt och momtomom.se öppet köp enligt våra Köpvillkor.

2. Du kan kontakta oss på info@momtomom.se

Avtal och beställning

3. momtomom.se säljer endast till kunder som handlar i egenskap av privatperson (konsumenter). När du gör ett köp på Webbplatsen kommer du att acceptera dessa Köpvillkor som gäller för all vår försäljning. Du behöver även vara över 16 år och ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag, t.ex. inte stå under förmyndarskap.

4. När du har slutfört ditt köp får du en kvitto till den e-postadress som du lämnade i samband med köpet. Kvittensen är en bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning men innebär inte en bekräftelse på att ett bindande avtal har ingåtts. Ett bindande avtal ingås först när vi bekräftar ditt köp och skickar en slutgiltig orderbekräftelse med kvitto. Innan den slutliga orderbekräftelsen med kvitto har skickats kan vi neka din beställning helt eller delvis i enlighet med vår Fair Use-policy, om du har lämnat felaktig information till oss i kassan, om vi misstänker försök till bedrägeri eller på grund av slutförsäljning. Vi kommer i sådana fall att meddela dig så snart vi kan.

Våra skyldigheter

5. Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av i anledning av felet eller förseningen, enligt tillämplig tvingande konsumentskyddslagstiftning. Vi ansvarar dock bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

6. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. krig, naturkatastrofer eller effekter av WHO-kategoriserade pandemier, som vi inte skäligen kunnat förutse (Force Majeure). Du har dock alltid rätt att häva köpet enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning.

Om dessa Köpvillkor

7. Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

8. Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativ tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo i enlighet med tillämplig lag.

Frågor, klagomål eller tvist

9. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpvillkor.

10. Vid eventuell tvist följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan. I Sverige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN genom deras hemsida eller genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.

12. Du har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når här.

13. Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol i där kunden har sin hemvist.

_______________________

Köpvillkoren fastställdes av MomtoMom den 2022-08-18.

Konsumentverkets standardblankett ångerblankett (2022-08-18)

Information om företaget
Namn: ____________________
Adress: ____________________
E-post och eventuellt faxnummer: ____________________
Information om konsument: ____________________
Namn (kan vara fler än en person):  ____________________
Adress:  ____________________
E-post eller telefonnummer:  ____________________
 
Jag/Vi* meddelar härmed att jag/vi* frånträder mitt/vårt* köpeavtal avseende följande varor*/tjänster*
* Stryk det som inte gäller
 
Beställdes* (datum):  ____________________
Mottogs* (datum):  ____________________
Underskrift (gäller endast pappersblankett):  ____________________
Underskrift 2 (om ni är fler som gjort köpet):  ____________________
Datum:  ____________________
 
Det här är en mall för ångerblankett som tillhandahålls av Konsumentverket efter förordnande av regeringen. Innehållet är baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU.